Promocja!

Formularz reklamacyjny

………………………………………

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

SKLEP UBRANIA BHP

UL. ZAMOYSKIEGO 36A

15-698 BIAŁYSTOK

SKLEP@UBRANIABHP.COM

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam:

 wymiany towaru na nowy*

 nieodpłatną naprawę towaru*

 obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres*

 odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….*

………………………………………

Podpis reklamującego

*niepotrzebne skreślić